Letos si připomínáme výročí 300 let od narození Marie Terezie

 

Nový zvon přivezen na Konopiště

 
V pátek dne 24. listopadu 2017 dopoledne byl na zámek Konopiště z Innsbrucku dopraven nový zvon. Z horního nádvoří byl po schodišti vynesen do kaple sv. Huberta, kde spočinul na speciální podestě, která zde byla v uplynulých dnech instalována. Na tomto místě zůstane až do slavnostního vysvěcení ve středu dne 29. listopadu 2017.
Vedle zvonu bylo položeno také jeho srdce.
Tělo zvonu nese dva nápisy: „300 * Marie Terezie * 1717 – 2017“  a „K poctě sv. Jiří“.

                      

 

zámek Konopiště

První zmínka o Konopišti pochází z roku 1318. Předpokládá se, že gotický hrad byl založen koncem 13. století, nejpravděpodobněji kolem roku 1294 – a to biskupem Tobiášem z Benešova, rádcem krále Václava II. Benešovici sídlili na Konopišti do vymření rodu v roce 1327, kdy je vystřídali páni ze Šternberka, kteří hrad vlastnili až do roku 1590.
Počátkem 17. století zde byla doma protestantská rytířská rodina Hodějovských z Hodějova. Bernard Hodějovský byl předním činitelem protihabsburského povstání v letech 1618-1620, na hradě tehdy jednou pobýval i zimní král Fridrich Falcký. Po Bílé hoře hrad a panství připadly stoupencům císaře. Konopiště koupil Albrecht z Valdštejna od něho posléze Pavel Michna z Vacínova. Poté hrad vlastnili Vrtbové z Vrtby a Lobkovicové.
V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím František Ferdinand d'Este, od r. 1896 následník císařského trůnu. Po sarajevském atentátu v roce 1914 a po I. světové válce byl na základě zvláštního zákona z roku 1921 zkonfiskován československým státem. Od té doby do současnosti je státním majetkem.

*

zámecká kaple sv. Huberta

V zámecké kapli je soustředěno několik významných děl.
Z původního vybaveni kaple se dochovala jen gotická plastika Konopišťské Madony z doby kolem roku 1380. Plastika byla převezena do Anežského kláštera v Praze, v oratoři je na dřevěné konzolce umístěna její kopie.
Hlavni oltář je dvoukřídlý. Byl vyroben v Insbrucku v letech 1890-1900. Vyplňuje okenní niku východní strany kaple. V centrální části oltáře sedí na trůnu Madona s korunou na hlavě a na klině chova Ježíška. Do levého křídla je vyřezán reliéf sv. Jiří v brněni, bojujícího s drakem, do pravého sv. Hubert s kopím, za sebou má jelena s křížem mezi parohy. V horní části oltáře se nalézá otevřená skříňka s ukřižovaným Ježíšem. Po obou stranách oltáře jsou na tordovaném sloupku postaveny dvě plastiky – Panna Marie s korunou na hlavě a sv. Jan Křtitel s beránkem v levé ruce. Obě sochy byly vyrobeny v Tyrolsku v 19. století. Před oltářem svítí dva elektrické viceramenné svícny, elektrifikace proběhla při přestavbě zámku na přelomu 19. a 20. stoleti.
Napravo od oltáře je otevřena oratoř. Zde jsou soustředěny plastiky a deskové obrazy z období pozdní gotiky. Jedná se o vzácná díla z větší části italské provenience. V rohu oratoře byla postavena keramická kamna koncem 19. století.
Jižní strana kaple je ozdobena obrazy a plastikami z 15. a 16. století. Prvnímu poli dominuje obraz Kristus na hoře Olivetské z počátku 16. století. Nalevo od něj visi obraz se sv. Jakubem, napravo obraz se sv. Pavlem, obě deskové malby pocházejí z konce 15. století.
V dalším poli (v kapli vedle sakristie) jsou čtyři exponáty. Reliéf Svata rodina s anděly byl vyroben v 16. století neznámým mistrem podunajské školy. Nad reliéfem se nalézá obraz nazvaný Svatá konverzace, Madona drží v ruce malého Ježíška. K němu zezdola vztahuje ruce Jan Křtitel, okolo Madony stoji dva blíže neurčeni světci. Dalším obrazem nalevo je sv. Vít s mučednickou ratolesti v ruce, napravo sv. Agricola v červeném rouchu s černým pláštěm přes ramena. Oba obrazy byly součástí středověkého křídlového oltáře z Bologni z roku 1476.
Gusto de Menabuci je autorem dvoj-obrazu sv. Jiří a archanděla Michaela ze 14. století v dalším poli u dveří na přístupové schodiště. Německou tvorbu reprezentuje reliéf Narozeni Páně a Neseni kříže z 1. poloviny 16 století, taktéž plastika sv. Pavla ze 16. století. Na zapadni straně je za dřevěnou nízkou stěnou umístěno harmonium z období mezi lety 1860-1880 s pětioktávovou klávesnicí.
Do dřevěné stěny je připevněn otáčecí oboustranný tabulový obraz ze 17. století na jedné straně s Madonou, na druhé se sv. Martinem na bílém koni.
Na zdi nad harmoniem je zavěšena velká plastika trůnící Madony s Ježíškem v pravé ruce a žezlem v levé. Plastika pochází ze střední Evropy z 1. poloviny 18 století. Prostor kolem Madony byl doplněn menši plastikou sv. Jakuba a sv. Ulricha z Německa z roku 1750 a deskovými obrazy se sv. Antonínem, sv. Františkem, sv. Filipem Beniciem, sv. Wolfgangem a archandělem Michaelem. Svatý Antonín je zobrazen se svým obvyklým atributem, holi ve tvaru T. Svaty Filip Benicius drží pásku s latinským textem „Servus tuus sum ego“ (Jsem tvým služebníkem).  Oba tyto obrazy zřejmě patři k dílům benátského malíře Zanina di Pietra z přelomu 15. století.
Severní stěna je rozdělena okenními nikami. Výklenky dosahují šířky téměř tři metrů. Byly vyplněny obrazy a trojrozměrnými exponáty.
První výklenek u harmonia schraňuje oltářní obraz sedící Panny Marie s Ježíškem a malým Janem Křtitelem, který k nim vztahuje pravou ruku, v levé drží svitek. Olejomalba byla pokládána za kopii Filippina Lippiho, nicméně technologicky průzkum prokázal, že jde o autentické dílo konce quattrocenta, italského uměni rané renesance. Za možného autora byl pote pokládán žák Lippiho, Jacobo Sellaio.
Další okenní výklenek posloužil k umístěni dvou oltářů. Vlevo se nachází na predelle vnitřní část oltářní archy, gotického křídlového oltáře, z 1. poloviny 16. století s vloženou plastikou sv. Jiří z 19. století, na křídlech oltáře jsou vyobrazeny sv. Kateřina a sv. Markéta.  Poslední okenní výklenek před místností v severovýchodní věži má na stěnách obrazy sv. Mikuláše a sv. Adoniuse z počátku 16. století a plastiku sv. Kateřiny Alexandrijské z konce 16. století. Na zemi je postaveno klekátko a reliéf Korunování Panny Marie z doby kolem roku 1400. Do okna v tomto výklenku jsou vsazeny vitráže, barevná skla spojená olověnými páskami, všechny velmi dobře zachované, mají neporušené barvy a dodávají kapli působivý dojem. Nejstarší vitráží je poslední večeře Páně z roku 1638.

 

Červen

1. 6. od 18.00 přednáška „Marie Terezie – zakladatelka úspěšné dynastie“. Vstupné dobrovolné. Přednáší: Jindřich Forejt.

3. 6. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavou Marie Terezie s panem Jindřichem Forejtem. Vstupné: 110 Kč.

8. 6. od 18.00 seminář „Marie Terezie – panovnice, stavitelka, stratég“. Rezervace nutná. Vstupné: 110 Kč. Příspěvky:

  • vztah Marie Terezie k Českému království
  • korunovace Marie Terezie českou královnou
  • Marie Terezie a proměna Pražského hradu
  • tereziánské reformy

9. 6. od 19.30 jubilejní koncert k poctě Marie Terezie – český chlapecký sbor Boni pueri. Jižní terasa zámku. Vstupné: 110 Kč.

17. 6. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavou Marie Terezie s panem Jindřichem Forejtem. Vstupné: 110 Kč.

22. 6. od 18.00 přednáška „Šťastné spojení z lásky – manželství Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského“. Přednáší: Jindřich Forejt.

Červenec

22. 7. od 20.30 letní venkovní promítání k jubileu Marie Terezie se Stellou Zázvorkovou v hlavní roli „Milá máti, drahá dcero“. Východní terasa zámku

Září

14. 9. od 18.00 přednáška „Potomci Marie Terezie na evropských trůnech ve 20. a 21. století“. Přednáší: Jindřich Forejt.

Listopad

29. 11. bohoslužba za Marii Terezii v den výročí úmrtí (1780) v zámecké kapli od 18.00. Celebruje kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Hlavní sponzoři výstavy:

Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům a partnerům za velkorysou pomoc a podporu, bez nichž bychom nemohli projekty k připomenutí 300. výročí narození Marie Terezie realizovat:

Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce

Česká zbrojovka a.s.

Dolní oblast Vítkovice, z.s.

HOLDERIN INVEST, s.r.o.

BOHEMIA PLUS s.r.o.

JCH service s.r.o.

INVICTI Investment Management, a.s.

TEXO Praha (přímý sponzor letního filmového promítání 22. 7. 2017)